“НОРД СПОРТ“ ЕООД – получена финансова подкрепа по проект № BG16RFOP002-2.095 – 2865

Posted on

На 28.01.2021 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095 – 2865 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза 95 411.41 лв., от които 81 099.70 лв.  европейско финансиране и  14 311.71 лв. национално съфинансиране.

Реализирането на проекта има за цел осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


www.eufunds.bg 

Проект BG16RFOP002-2.073- 4177: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.